microbit Wonder Rugged Car kit

microbit Wonder Rugged Car kit